Z archiwum Tadeusza Popiołka

Historia Tadeusza (Tadka) Popiołka

Tadek urodził się 8 marca 1918 roku w miejscowości Parzymiechy w południowo- zachodniej ówczesnej Polsce ( w pobliżu Częstochowy)- 398 km od Pietkowa!!!!!!!. Jego ojciec był leśniczym i łowczym  w majątku hrabiego Potockiego. Rodzina Popiołków mieszkała naprzeciwko stajni, które znajdowały się w pobliżu pałacu. To właśnie tam rozpoczęła się miłość Tadka do  koni i wkrótce stał się on znakomitym jeźdźcem.

Starsze siostry Tadka  Irena i Janina, były  bliźniaczkami, miał on również młodszego brata o imieniu Longin. Jako dziecko uczęszczał do szkoły we wsi  Parzymiechy, a następnie w wieku trzynastu lat rozpoczął naukę w Gimnazjum Traugutta dla chłopców, w Częstochowie. Mieszkał tam aż ukończył szkołę w 1937 roku.

Kiedy Tadeusz ukończył szkołę postanowił wstąpić się do kawalerii, w listopadzie 1937 roku zaciągnął się z 10 Pułku Ułanów Litewskich w Białymstoku. Jego szkolenie obejmowało okres sześciu miesięcy w szkole  podchorążych rezerwy   w Ostrołęce.

Tadek brał czynny udział w walce ,w pułku, w obronie Polski. Walczył dzielnie w całej kampanii wrześniowej i został wzięty do niewoli w dniu 6 października 1939 roku, po bitwie pod Kockiem. Był to bardzo smutny dzień, którego nigdy nie zapomniał, zwłaszcza emocjonalne pożegnanie z ukochaną klaczą Dzida, zanim została zabrana przez Niemców.

Tadek został wysłany do Moosburga w zimie 1939 roku. Obóz był niedokończony, więźniowie mieszkali w dużych namiotach, śpiąc na słomie rozścielanej na zamarzniętej ziemi. Było bardzo mało jedzenia i jeńcy wojenni zawsze byli głodni i zmarznięci. Na Boże Narodzenie jeńcom pozwolono wreszcie napisać krótką wiadomość, aby poinformować krewnych, że są cali i zdrowi. Ich rodziny nie miały  żadnych wiadomości od wielu miesięcy i bliscy byli szczęśliwi, otrzymując wiadomość, że żyją.

Tadek spędził wiele lat w stalagach: Fullen, Düren i Bonn. Warunki życia były bardzo trudne, ale o wiele lepsze niż w Moosburgu. Tadek próbował kilka razy uciekać, ale każdym razem  jego wolność była krótkotrwała. Zawsze był pojmany i przenoszony do innego obozu. Tadeusz Popiołek pozostał w niewoli w Stalagu VI G w Bonn aż do końca wojny.

Po uwolnieniu Tadek wstąpił do Szkoły Podchorążych Kawalerii, pod dowództwem generała Andersa w Gallipoli, Włochy. Kadeci byli szkoleni, aby korzystać z najnowszych rodzajów broni, uczyli się jeździć jeepami i czołgami. Brali także udział w różnych lekkoatletycznych i sportowych imprezach. Tadek był zapalonym sportowcem i lubił  uczestniczyć w każdym takim wydarzeniu.

Nie mogąc wrócić do ojczyzny, wielu polskich żołnierzy wybrało Anglię jako ich kraj przeznaczenia. Tadek był jednym z tych, który wszedł na pokład statku w Neapolu do Glasgow (w Szkocji) w lecie 1946 roku. Z Glasgow wyjechał na południe i zatrzymał się w obozie Livermere w Hrabstwie Suffolk ( wschodnia Anglia) przez krótki czas. Jego następnym przystankiem było Buckinghamshire (na płn- zach.od Londynu) , gdzie został umieszczony w obozie w  Hodgemoor , a nastepnie w  Bowerwood, w  obozie koło Slough ( na zach. od Londynu).

Tadek poznał swoją przyszłą żonę Gwyneth na sali tanecznej w Slough. Ich romans rozkwitł i pobrali się w październiku 1951 roku. Wychowali swoje cztery córki w Slough, a później po przejściu na emeryturę, przenieśli się do Walii, gdzie cieszyli  się bardzo długim i szczęśliwym życiem.

Pomimo trudnych lat i niedostatku, którego Tadek zaznał w czasie wojny, pozostał bardzo silny i zdrowy przez całe swoje życie. Tadeusz Popiołek zmarł w grudniu 2013 roku, w wieku 95 lat.

Pamięci Tadeusza Popiołka, dzielnego żołnierza i wspaniałego ojca.  

 

Tekst angielski

The story of Tadeusz (Tadek) Popiolek

Tadek was born on 8th March 1918 in the village of Parzymiechy in southern Poland. His father was head forester and gamekeeper for the estate of Count Potocki. The Popiolek family lived opposite the stables which were just outside the palace grounds. This was where Tadek’s love of horses began and he soon became an accomplished rider.

Tadek’s older sisters, Irena and Janina, were identical twins and he also had a younger brother named Longin. As a child Tadek attended the village school in Parzymiechy, and then from the age of thirteen he studied at Traugutt Grammar School for boys in Czestochowa. He boarded there until he graduated in 1937.

When he left school Tadek decided to join the cavalry and in November 1937 he enlisted with the 10th Lithuanian Lancers regiment in Bialystok. His training included a six month period at the commissioned officer’s school in Ostroleka.

Tadek took an active part in his regiment’s struggle to defend Poland. He fought bravely throughout the September Campaign and was taken prisoner on 6th October 1939 after the Battle of Kock. This was a very sad day that he never forgot, especially the emotional farewell with his beloved horse Dzida before they were led away by their captors.

Tadek was sent to Moosburg in the winter of 1939. The camp was unfinished and the prisoners lived in large tents, sleeping on straw spread over the frozen ground. There was very little food and they were always hungry and cold. At Christmas the POWs were allowed to write a brief message to inform relatives of their whereabouts. Their families had heard nothing for many months and were overjoyed to receive news that their loved ones were alive.

Tadek spent many years in Stalag camps at Fullen, Duren and Bonn. The living conditions were very basic but far better than at Moosburg. Tadek attempted to escape but his freedom was always short-lived. Each time he was recaptured and transferred to a different camp. He remained in captivity at Stalag VI G in Bonn until the end of the war.

After his release Tadek joined the Szkola Podchorazych Kawalerii under General Anders in Gallipoli, Italy. Cadets were trained to use the latest weapons and learned to drive the jeeps and tanks. They also took part in athletics and sporting events. Tadek was a keen sportsman and loved to participate in every event.

Unable to return to their homeland many Polish soldiers chose England as their destination. Tadek was one of those that boarded the ship from Naples to Glasgow in summer 1946. From Glasgow he travelled south and stayed at Livermere Camp in Suffolk for a short time. His next stop was Buckinghamshire, where he was based at Hodgemoor Camp before moving to Bowerwood Camp near Slough.

Tadek met his future wife Gwyneth at a dance hall in Slough. Their romance blossomed and they were married in October 1951. They raised their four daughters in Slough and later moved to Wales where they enjoyed a very long and happy retirement.

Despite the years of hardship and deprivation that Tadek endured during the war, he remained very fit and healthy thoughout his life, and went on to reach the grand old age of 95. He passed away in December 2013.

In loving memory of Tadeusz Popiolek, a brave soldier and wonderful father.  

 

Tadek’s Mother and Father

Tadek with sisters and brother

 

 School boy Tadek

Tadek 1938

 

Tadek 1939

Bialystok

 

Group Photo

 

POW group

 

POW camp

 

POW camp

 

POW camp

 

POW camp

 

POW group

 

Lagergeld

 

Gallipoli

 

Gallipoli

 

Gallipoli

 

Gallipoli

 

Gallipoli

 

Gallipoli

 

Gallipoli

 

Gallipoli

 

Gallipoli

 

Gallipoli

 

Gallipoli

 

Gen Anders in Gallipoli

 

Gen Anders in Gallipoli

 

Sport in Gallipoli

 

Sport in Gallipoli

 

Sport in Gallipoli

 

Long jump

 

High jump

 

Gallipoli

 

The beach Gallipoli

 

The beach Gallipoli

 

Szkola Kawalerii

 

Badge

 

Szkola Kawalerii

 

Uniform

 

Dyplom

 

3 DSK Badge

 

Hodgemoor camp

 

Hodgemoor camp

 

Hodgemoor camp

 

Tadek and Gwyneth

 

Wedding Day 1951

 

Four daughters

 

Parzymiechy

 

Wedding anniversary

 

Holiday